Meny Stäng

Ska Du sälja din HSB-Lägenhet själv (utan mäklare)? Då finns det en del viktiga saker du bör tänka på för att inte trassla till det för dig själv och övriga inblandade.
I värsta fall kan affären bli ogiltig.
Läs därför noga igenom informationen nedan.

  • Anmäl överlåtelse till din BRF förening

Meddela Din förening i god tid när Du ska överlåta bostadsrätten och har köpare. För att föreningen ska kunna hantera frågan om medlemskap måste Du som säljare lämna uppgifter om personnummer, namn och adress på den tilltänkte köparen.
Har Du obetalda avgifter/hyror kommer föreningen att kräva att Du gör överlåtelsen direkt hos HSB Skåne alternativt redovisar ett kvitto på att Du betalt skulden.

  • Skriv avtal med köparen

Därefter skall Du skriva ett avtal med köparen. Detta skall upprättas i tre exemplar.
”Avtal om överlåtelse av bostadsrätt” bifogas denna information. Ytterligare ex kan beställas hos HSB Skåne. Genom avtalet har Din köpare förbundit sig att köpa bostadsrätten och Du har förbundit dig att sälja den.
Avtalet måste innehålla: Namn och personnummer på säljare och köpare, bostadsrättsföreningens namn, bostadsrättslägenhetens nr och adress, köpeskilling och tillträdesdag.
Avtalet skall vara underskrivet av samtliga köpare och säljare. OBS! Godkännande av Din make/maka eller sambo krävs även om han/hon inte är medägare.
Du som säljare bör vidare informera köparen om vad som gäller avseende medlemskapet i bostadsrättsföreningen och i HSB Skåne ekonomisk förening samt kostnader i samband med pantsättning av bostadsrätten.

  • Köparen måste godkännas som medlem i BRF föreningen

För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att bostadsrättsföreningen godkänner Din köpare som medlem i föreningen. Du överlåter inte specifikt Din lägenhet, utan Din andel i bostadsrättsföreningen och rätten att bo i en viss lägenhet. Styrelsen i föreningen kan neka medlemskap om köparen har betalningsanmärkningar, om han/hon tidigare är känd för att vara störande eller om det finns andra objektivt godtagbara skäl för detta. Många bostadsrättsföreningar tar kreditupplysning på köparen innan frågan om medlemskap behandlas.
Det är vanligt att bostadsrättsföreningar har som rutin att träffa köparen och säljaren, t ex vid tillsynen av bostadsrätten. Huruvida Din föreningen vill ha denna kontakt får Du besked om av Din förening.

  • Lös befintliga lån på lägenheten, sänd intyg till HSB Skåne

Är lägenheten belånad och pantsatt, skall Du ta kontakt med din bank. Vi rekommenderar att köpare och säljare träffas och slutför affären på banken. Då löser ni eventuella lån och köparen överlämnar köpesumman. Be att få ett intyg av banken på att panten är avnoterad. Detta intyg måste ovillkorligen vara med när överlåtelsen skall registreras på HSB Skåne.
Om köparen pantsätter bostadsrätten vid en belåning, medför denna pantsättning administrativa merkostnader. För att täcka dessa uttages en pantsättningsavgift, f n 275:- per registreringstillfälle. Avgiften tas ut vid varje omsättning av lån eller byte av bank. När HSB Nordvästra Skåne mottagit pantsättningshandlingarna översänds en faktura på avgiften till köparen.

  • Överlåtelseavgift samt medlemskap i HSB Skåne

För att täcka de administrativa kostnaderna i samband med ägarbytet av bostadsrätten uttages en överlåtelseavgift, f n 1 060,- (baserat på en %-sats av basbeloppet). En faktura på avgiften översänds till säljaren när HSB Skåne mottagit överlåtelsehandlingarna.
Önskar Ni utträde från HSB Skåne ek för, kommer andelen om 500,- avseende medlemskapet att avräknas från överlåtelseavgiften. Notera i bifogad blankett ”Andel i HSB Skåne” om Du vill kvarstå som medlem eller begära utträde.
För köparen gäller att han/hon förutom medlemskapet i bostadsrättsföreningen, ska vara medlem i HSB Skåne ek för, vilket innebär ett engångsbelopp om 500,- per andel (ägare).
Köpare som inte redan är medlem kommer att erhålla ett inbetalningskort.

  • Överlåtelsen registreras

Skicka in följande handlingar till HSB Skåne omedelbart efter slutuppgörelse.

  1. 1 ex av avtalet
  2. Intyg som styrker att lånet är löst och panten avnoterad
  3. Blankett avseende ”Andel i HSB Skåne”

När HSB Skåne fått in alla handlingar och därmed kunnat registrera överlåtelsen skickas besked
om att ägarebytet är klart till köparen, säljaren och till bostadsrättsföreningen. Vi sänder ut faktura på
överlåtelseavgift och till köparen faktura på medlemsandel samt nya avier för månadsavgifter/-hyror.
Betalar Du avgiften via autogiro måste Du kontakta HSB Nordvästra Skåne senast en vecka innan avtalad tillträdesdag för att vi ska hinna med att makulera autogirot.
Om någon månadsavgift/-hyra är obetald eller om någon handling saknas kan vi inte registrera överlåtelsen. Då skickar vi tillbaka dokumenten för komplettering.