Meny Stäng

Att renovera ett badrum och kök kräver stor noggrannhet. Läs noga igenom nedanstående information.  En fackman bör vara inkopplad under hela processen. Tala även gärna med någon som har erfarenhet av en badrumsreparation. Observera att vid ett stambyte rivs större delen av badrummet. Kontrollera därför med styrelsen när ett stambyte planeras innan ni påbörjar reparationen.

Beroende på skärpta bestämmelserna för
reparationer i de nya normalstadgarna
skall styrelsen kontaktas innan förändringar i el- och vattensystemet påbörjas.

Renovering av badrum

Om ni har planer på att renovera badrummet är det en del saker ni bör tänka på innan ni börjar, och under själva byggtiden. Det är extra viktigt att ni iakttar försiktighet och följer rekommendationer om det är en golvbrunn eller liknande som ska flyttas.

Golvplattan är tunn i konstruktionen och det är av yttersta vikt att ni väljer en golvbrunn som är anpassad för det, eller att ni som alternativ höjer golvet genom ex. flytspackling för att kompensera att det inte går att bila ner den nya brunnen hela vägen. Det är lämpligt att fylla i eventuella håligheter med betong som ex. EPS-betong.

Om golvbrunnen bytes står föreningen för denna kostnad. Brunnen ersätts med max 6000 kr inkl. moms och arbete.

Arbetet skall utföras av fackman som innehar intyg för säker vatteninstallation.

Om ni ska flytta inkommande vatten, avlopp eller golvbrunn behöver ni ansöka skriftligt hos styrelsen med en skiss över era förändringar. Tänk på att inte påbörja arbetet innan ni har fått förändringarna skriftligen godkända. Detta är i enlighet med föreningens stadgar.

Föreningens stadgar § 37

”Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion
  2. Installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  3. Installation eller ändring av anordning för ventilation
  4. Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet eller
  5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas.

Styrelsen kan vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut for bostadsrättshavaren begära att hyresnämnden prövar frågan.”

Vid eventuell skada kommer skadeorsaken och ansvarsfördelningen att utredas och
regleras därefter.

Innan renovering

      ⇒ Kontrollera att er hemförsäkring täcker skador för tredje person.

      ⇒ Kontakta lägenhetsinnehavaren som bor under för att informera om arbete samt om vilken tid             eventuell bilning i golvet/taket kommer att ske.

      ⇒ Ta fotografier på taket i lägenheten under för att kunna styrka att där inte har blivit några
           eventuella skador.

      ⇒ Fastighetsskötaren skall kontaktas senast 24 timmar innan planerad vattenavstängning och                 senast dagen innan skall information delas ut till boende om avstängningen varar längre
           än 15 min.

      ⇒ Det är den boendes/entreprenörens  ansvar att lägga ut lappar.

Under och efter arbetet

      ⇒ Armeringsjärn i golvplatta får ej kapas.

      ⇒ Stöd upp tak i lägenheten under för att säkerställa hållfasthet samt att inga
           bitar av taket trillar ner.

      ⇒Om golvbrunnen bytes eller avloppsrör kapas av annan anledning måste Tubus komma och                   pensla skarven som blir mellan det relinade röret och det nya –
           detta måste göras innan golvet gjuts igen. Ni ansvarar för att det blir utfört men
           föreningen står för kostnaden.

Tubus når ni på nr 040-655 80 40. Tänk på att kontakta Tubus i god tid för att planera in arbetet. Till Tubus ska ni uppge ert lägenhets nr för att Tubus sedan ska kunna lämna det på fakturan till föreningen.

Nedan kan ni se bilder på hur det kan se ut när man renoverar badrummet samt bilar i golvet och vilka skador det kan bli på grund av den tunna bottenplattan.

badrum1badrum2

badrum3

Renovering av kök

I stora drag gäller samma regler som vid renovering av badrum. Planera arbetet noga för att undvika onödigt långa vattenavstängningar.

Nedanstående  punkter är viktiga att notera och följa noggrant.

För spisfläktar gäller speciella regler. Vanlig kolfilterfläkt får ej anslutas eftersom både ljud och matos går in i andras lägenheter samt att  fläktsystemet kommer i obalans. Istället måste det vara en kåpa som inte är motordriven och vars spjäll regleras av en timer.

Exempel på godkänd spiskåpa

Vid renoverering av kök i en 4-rums lägenhet finns en viktig detalj att ta hänsyn till.
Varm och kallvattenrören är gemensamma med grannens. Stänger ni av vattnet, även lokalt, stänger ni även av grannens vatten och flyttar ni rören måste ni se till att det finns kvar en anslutning för grannlägenheten. Detta är en viktig information till rörläggaren. Vi rekommenderar att ni kontaktar en rörläggare som har god kunskap om husen. Och självfallet måste ni ha en nära dialog med er granne.